Update from trench 22100

Hi, this week it’s site 22100’s turn to tell you a little about the seminar excavations taking place in Hellby Uppsala 2022. Our trench is located next to the previous year (21100) digging, around the southeastern parts of Hellby.

In the first week, the work of peating all the vegetation went quickly. As we began to get deeper away from the topsoil, several stones appeared in the first context, and not only: we found a coin from 1846!! These stones have been tricky to interpret, and time-consuming to document with photographs and drawings. Also, we needed to work carefully with the dig around the rocks, so that they were not moved too much. We had a suspicion that some of the stones could potentially be postholes, as postholes have previously been found at the site.

In the southwest corner of the trench, we found a lot of slag with a total weight of 3 kilos. The earth around this corner was also surrounded by a much darker tone of soil. A lot of time was spent trying to understand the boundary of the dark earth to the rest of the context.

In the second week, some post holes were found in the northern part, very close to the area where previous year’s students have found exactly the same structure. Moreover, the trench was expanded in the northeastern corner since six valuable and talented Bachelor’s students joined our crew. This decision is targeted at investigating the area neighbouring the post holes. These structures may be what remains from one or maybe more small huts/houses. That is the reason why the students are carefully excavating and documenting postholes. Some samples for macrofossil (seeds and charcoals) analyses were taken, stay tuned!

Rapport från schakt 3: The Final Countdown

Fältkursens sista blogginlägg skrivs av oss i schakt 3. Kort om schaktets bakgrund är att det öppnades upp först då B-studenter från arkeologiska institutionen vid Uppsala universitet anslöt sig till kursen den 3:e maj, och således har schaktet givits en vecka mindre att gräva än de andra schakten. Den efter avtorvning inledande grävningen erbjöd mestadels kroppsligt arbete. Mestadels i form av att gräva sig förbi vad som visade sig vara förhållandevis tjocka lager av siltig lera med inslag av sten, och en hel del rötter som inte gav vika utan en rejäl omgång (Oskar ställde gladeligen upp att gå bärsärk med både såg och sekatör). Här bestod fynden av recent material som till mesta del utgjordes av porslin och tegel. Samma vecka hittades också ett litet fragment av en överkäke från vad som troligtvis varit en katt, kanske är det samma katt som lämnat sina fina tassavtryck på tegelstenen (se bild 2) från schakt 1. 

Bild 1. Glatt gäng i soligt väder! Foto: Stella Carlson.
Bild 2. Cats being cats since forever! Foto: Astrid Brozén.

Under kursens tredje veckan har det flitiga arbetet i schakt 3 resulterat i att en fyndbärande lagernivå påträffats som tolkats tillhöra äldre tid. Den 9/5 framkom en stenpackning i schaktets centrala del som tolkades kunna vara någon form av anläggning/konstruktion. I denna framkom i den södra delen en järnring av oklar ålder, men som vid närmare efterforskning skulle kunna vara gjord för att hänga mindre amulettringar på (se bild 3).

Bild 3. Järnringen. Notera formen som tyder på att detta kan varit något form av smycke. Foto: Stella Carlson

Under måndagen kom även doktorander, lärare samt forskare från institutionen på besök. Några utvalda masterstudenter höll en guidad tur där besökarna fick generell information om Hellbys historia och miljö, varför platsen är arkeologiskt intressant och sedan information om vad som arbetsprocessen samt vilka fynd som framkommit i varje individuellt schakt. Dagen fick ett abrupt slut då det vid 14:40 utfärdades ett meddelande från SOS-alarm om en pågående brand i en returpappersfabrik i intilliggande Boländerna, efter uppmaning om att allmänheten bör söka skydd inomhus var det inte mycket mer än att snabbt avsluta arbetet och packa ihop för dagen.

På tisdagen den 10/5 hävdes restriktionerna kring branden och med glädje kunde grävandet återupptas. Denna dag ägnades såklart åt grävning, men även lite mer eftertänksamt arbete med att mäta in fynd, potentiella stolphål samt en stenpackning som börjat framträda och som potentiellt sett kunde stämma överens med stenpackningar man hittat under tidigare grävningar. Det gjordes även ett fint fynd i form av ett fragment av en grön glaspärla! (se bild 4).

Bild 4. Fragment av en grön glaspärla, datering oklar men gissningsvis vikingatid. Foto: Stella Carlson.

På onsdagen den 11/5 började ett mer sotigt lager framträda med kol i stora delar av schaktets norra delar och i detta skedet ansågs en inmätning och 3D-fotografering vara på sin plats. Under torsdagen fick vi även besök av basårsstudenter, där masterstudenterna återigen fick berätta om den arkeologiska processen och vilka fynd som gjorts för att ge dem kunskap om platsen då de kommer att gräva i Hellby under nästkommande studieår. Nu påbörjades även arbetet med att rita av schaktets profiler.

På fredagen 13/5 fortsatte arbete med att rita av schaktets profiler och under morgonen togs även ett gemensamt beslut om att både koncentrera och intensifiera arbetet, vilket lönade sig genom att det efter lunch började framkomma flera intressanta fynd. Dessa bestod av både brända och obrända ben, en deponering av obrända hästben, potentiella brynen av skiffer, och ett potentiellt förarbete av en skafthålsyxa (eller bryne) i grönsten.

Bild 5. Inmätning med GPS under ledning av Elin Säll. Foto: Stella Carlson

I schakt 1 och 2 har senaste veckans grävning mest bestått av att avsluta de sista kontexterna och organisera upp alla fynd och dokumentation inför nästa veckas fyndhantering. Med två dagar kvar i fält avslutades veckan med febril aktivitet i schakt 3 och äntligen har vi målet i sikte!

Fältbloggen – Hellby

Denna blogg kommer följa seminarieutgrävningen vid Hellby i Uppsala under våren 2022, som utförs av både Masters- och Kandidatstudenter inom Arkeologi vid Uppsala universitet. Kursansvarig är Karin Ojala med Biträdande kursansvarig Kailin Hatlestad. Fältansvarig är Elin Säll.

Första blogginlägget skrivet av Mastersstudent Samuel Dahlberg.

This blog will follow the seminar excavation at Hellby in Uppsala in the spring of 2022, which will be carried out by both Masters- and Bachelor students in Archeology at Uppsala University. Course coordinator is Karin Ojala with Deputy course coordinator Kailin Hatlestad. Field manager is Elin Säll.

First blog post written by Masters student Samuel Dahlberg.
The following text will be in Swedish.

Utgrävningen tog start den 19/4 med Mastersstudenterna i spetsen de två första veckorna (Kandidatstudenterna följer därefter och anländer i fält den 3/5). Som med alla utgrävningar börjar man med logistik och transport – hur både nödvändiga verktyg och personal ska anlända till den utvalda utgrävningsplatsen (i detta fall Hellby). Alla deltagande Mastersstudenter samlades vid Uppsala universitet och hjälpte lasta en mindre transportbil med alla nödvändiga verktyg. Sedan tog sig alla till platsen i Hellby på eget sätt (buss, bil, cykla).

Hellby är en av flera stadsdelar som utgör den östra sektionen av Uppsala. Området i sig är primärt utgjort av åkermark och (nyligen) diverse industriområden samt butikskedjor. Det utvalda utgrävningsområdet står mittemot ett postcentrum för Postnord och är en sista oas i ett område i full utveckling och exploatering. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) designering är 383.
En mindre elevation (kulle) med en ännu mindre skogsdunge utgör denna oas – aktivitet från lokal fauna är uppenbar med frekventa iakttagelser av primärt harar.

När både transport och studenter anlänt började vi med att avlasta all utrustning och diverse verktyg från transportbilen och in i en container för säker bevaring. Sedan utforskade vi hela området och blev informerade kring tidigare arkeologiska utgrävningar och vad som hittades då – och förhoppningsvis vad vi skulle gräva fram. Sista uppgiften för dagen blev utmätning- samt markering av de schakt som planerats.
Slut av dag ett.

Dag två (20/4) började klockan 09:00 med alla samlade utanför containern som innehöll all utrustning och verktyg. Efter framplockning delades vi upp i två lag – ett för varje schakt – som designerades 22100 och 22200 respektive. Sedan påbörjade vi i schakt 22200 första delen av utgrävningen: borttagning av torv.
Detta tog större delen av dagen – men åtminstone var vädret fint med klar himmel och sol.
Slut av dag två.

Efter en paus på fem dagar på grund av påskfirandet återvände vi till Hellby den 26/4 – redo och peppade att fortsätta gräva! Efter lyckad borttagning av översta jordlagret (torv i detta fall) följde fotografering av schaktet och sedan fortsatt grävning ett par centimeter i taget – ögon fullt öppna i förväntan och förhoppningar. Fynd var först och främst av mer modernt ursprung, exempelvis spik, glas, tegel samt diverse bitar av metall- och ben. Inget av större forskningsvärde.
Slut av dag tre.

Resterande dagar (27–30/4) bestod av mer eller mindre samma typ av arbete och fynd, med alla i schakt 22200 hårt arbetande och ivriga att komma ner till ’rätta’ djupet där alla intressanta fynd väntar på att bli utgrävda. Nästa vecka kommer bli (förhoppningsvis) väldigt intressant!

Nedan kommer några bilder från utgrävningen.

Glad Valborg önskar vi i schakt 22200!

Skuggning för bättre fotografier
Work, work!
Estetik